Kontakt oss / Medlemskap / Forside
Klubbens formål

Klubben er viet til metallsøking som amatørarkeologisk metode for å lokalisere, identifisere og registrere historisk interessante løsfunn av gjenstander på pløyde marker, som vi leverer til nærmeste fylkeskommune eller museum for endelig identifikasjon, konservering og bevaring/utstilling.

Gjenstander i pløyelaget er løsfunn som i særdeleshet er utsatt for ytre påvirkning og nedbrytning som følge av pløying, harving, sur nedbør, sprøytemidler, gjødsling og annen jordbruksdrift . Dette er også gjenstander som befinner seg i det øverste matjordlaget/ pløyelaget og som også av denne grunn mangler sin opprinnelige arkeologiske kontekst. Den eneste konteksten som er igjen er stedet der den blir funnet på- vel vitende at gjenstander i pløyelaget kan over tid ha bli flyttet av plogen mange titalls meter fra sitt opprinnelsessted.

Detektorister med amatørarkeologisk kompetanse og forståelse kan bidra med et stort stykke arbeid for kulturminnevernet i å både redde disse gjenstandene fra ytterligere ødeleggelse i pløyelaget, men også ivareta et nøyaktig registreringsarbeide med GPS markeringer og funnrapportering som beriker arkeologien og historien med informasjon utover det tradisjonell arkeologi kan frembringe for et område.

Gjenstander fra pløyelaget er ikke kontekstløse løsfunn. De er løse fornminner som speiler mulige rester av faste kulturminner under pløyelaget. I noen områder har påvirkningen fra landbruket kommet så langt at det knapt finnes arkeologiske spor etter anlegninger og faste kulturminner igjen- i så måte er det bare gjenstandene i pløyejorda som enda har informasjonsverdi for det som engang har foregått på plassen.

Løsfunn er ikke uinteressante kontekstløse funn. De har ikke et mindre, men annerledes bevisverdi enn underliggende strukturer og annlegninger. De er vitnesbyrd og et kildemateriale likeverdige med underliggende faste kulturminner.

Ett enkelt løsfunn på en mark er det vi definerer som et "satelittfunn" og forteller ofte ikke noe mer enn hva gjenstanden i seg selv kan gi. Skal man kunne få et bredere og mer troverdig bilde av hva som har rørt seg på marken opp igjennom tidene, trengs det flere funn og GPS plottinger som sammen kan frambringe noen teorier og antakelser for hva som har foregått der. Indikasjoner som kan henvise til konsentrasjonsområder og spredningskarter som vil gi arkeologien mer å jobbe ut fra enn kun ett vilkårlig "satelitt funn".

Det å introdusere detektor-forbudssoner på pløyd mark er det samme som å gi fra seg den muligheten kulturminnevernet har til reelt å få kunnskap utover det tradisjonell arkeologi vil frembringe for et område. Metallsøking på pløyd mark innenfor pløyedybde er en ikke-destruktiv effektiv metode som man bør omfavne og gi mer oppemerksomhet til som ny kilde til informasjon. Uten metallsøking i pløyelaget vil denne kunnskapen som kan knyttes opp til de underliggende spor, forsvinne med nedbrytningen i pløyelaget for alltid. Yngre jernalder og middelalder spesielt vil med flateavdekking alltids bli underrepresentert da disse spor oftest kun er å finne i pløyelaget. I så måte vil detektorfunn kunne gi informasjon om kontinuitet for en gård gjennom hele jernalder og middelalder der tradisjonell arkeologi har spor som kanskje begrenser bosettingen til eksempelvis opp til folkevandringstid.

Oppsøkende målrettet "oldtidsjakt" i utmark, fjell og beiter som ikke har vært pløyd, definerer vi i Rygene som destruktiv amatørarkeologi og nærmest plyndring hvis dette blir foretatt av private uten et samarbeid med en fylkesarkeolog eller med et museum. Grunnen til det er det kontekstuelle hensynet og at metallsøkingen/oppgravingen av et objekt in situ er oftere av skadende /ødeleggende art og har ingenting med formålstjenlig amatørarkeologi å gjøre.

Vi skal som gruppering være en aktiv og åpen ressurs for kulturminnevernet og yte bistand når det etterspørres fra musèer og andre instanser. Vi har flere oppdrag hvert år der vi hjelper til med registreringsarbeide enten ift utgravninger, eller forundersøkelser for museer, eller egne prosjekter i samarbeid med disse.

Klubben har også som formål å formidle viktigheten av ansvarlig metallsøking iht. både de skrevne og uskrevne lover som omhandler løsfunn som kulturminner. Og ikke minst så skal klubbens internettsider/ medlemsforum være et nettsted for utveksling av erfaringer, kunnskaper og visning av funn

Samtlige av Rygene Detektorklubb`s medlemmer har et godt samarbeid med en eller flere norske og/eller danske musèer eller fylkeskommuner. Og følgelig følger enhver gjeldende lov om kulturminner og oldsaker i de respektive land vi har prosjekter i.

Klubbens medlemmer oppfordres til aktivt å pleie og utvikle gode samarbeidsformer mellom metallsøkere og ulike musèer og fylkeskommuner, og på den måten fremme amatørarkeologien i Norden som en viktig ressurs og bidragsyter til forståelsen av forhistorien.


John Kvanli - Formann

 

   

Bildet over viser det som er igjen av en konisk spenne i bronse fra merovingertiden

Draktsmykket ble funnet av Morten Eek i pløyelaget på et jorde i Sola. Den har tydelig opplevd hard medfart av jordbruksredskaper og kjemikalier over lang tid. Det hadde bare vært et spørsmål om tid før et slikt praktsmykke hadde svunnet hen. Nå ligger det registert, dokumentert, renset og trygt forvart på Arkeologisk Museum i Stavanger til glede for arkeologer og historikere.